REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMBUSTO ONLINE SHOP


Sklep Internetowy sklep.ambusto.pl prowadzony jest przez:  

firmę AMBUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grabiszyńska 231 E,F, 53-234 Wrocław, wpisaną pod numerem 0000539701 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 894-305-90-57, REGON: 360600758, zwaną dalej "Sprzedawcą", "Sprzedającym".

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 71 307 07 05 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@ambusto.pl


Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem sklep.ambusto.pl, jak również dokonywania zamówień drogą telefoniczną bądź e-mailową.


§ 1 Definicje


1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Regulamin jest ogólnodostępny i można go pobrać w dowolnej chwili. 

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą e-mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep, Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.ambusto.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Sprzedawca lub Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem sklep.ambusto.pl.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

12. Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego sklep.ambusto.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 


13. Strona produktowa - strona w Sklepie Internetowym sklep.ambusto.pl, na której przedstawione są informacje na temat Produktu. 


§ 2 Zasady ogólne


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.ambusto.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym sklep.ambusto.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Sklep internetowy sklep.ambusto.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

 

4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.


§ 3 Informacje o produktach


1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.ambusto.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  


2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawane Produkty posiadają dołączoną do produktu instrukcję obsługi w języku polskim. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią instrukcji obsługi przed przystąpieniem do użytkowania zakupionego produktu.


3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny obejmują koszty wysyłki, chyba że opis Produktu na Stronie Produktowej stanowi inaczej.


4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 


§ 4 Składanie zamówień


1. Zamówienia przyjmowane są przez Stronę Internetową, telefonicznie lub drogą e-mailową.

2. Zamówienia składane poprzez Stronę Internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego na Stronie Sklepu "O Firmie".

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

4. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.


6. Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych Produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów. 

7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, momentem dokonania płatności on-line poprzez system obsługi płatności on-line Dotpay S.A. lub momentem potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze. 

 

12. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedającego nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


13. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:  

 

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),

 

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),

 

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 

 

14. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedajacego), Sprzedający dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta lub podczas składania zamówienia. 


15. W przypadku, gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający może anulować zamówienie w całości.  


§ 5 Modyfikacja zamówienia


1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji (informację o statusie zamówienia można otrzymać telefonicznie bądź e-mailowo, status realizacji zamówienia widoczny jest również w zakładce "Moje konto"). Zmiany mogą dotyczyć zamówienia dodatkowych Produktów, rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży lub odpowiedniej części ceny sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedającego. 


2. W wyjątkowych przypadkach Sprzedający może zgodzić się na modyfikację Zamówienia po przyjęciu zamówienia do realizacji.


3. Zmian w Zamówieniu można dokonywać telefonicznie bądź e-mailowo (również za pośrednictwem formularza kontaktowego na Sklepie Internetowym na Stronie "Kontakt").


4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. 


§ 6 Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą e-mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 

3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego Produktów w siedzibie Sprzedającego, ul. Grabiszyńska 231 e,f, 53-234 Wrocław.

4. Sprzedający zamieszcza na Stronie Produktowej Sklepu Internetowego sklep.ambusto.pl przedstawiającej dany Produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (tj. od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta za Zamówienie) do chwili wysłania przedmiotu Zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu i w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie. O opóźnieniu w realizacji zamówienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego zgodnie z § 4 ust. 12 - 15 niniejszego Regulaminu. 

 

5. Wszystkie Produkty w Sklepie objęte są darmową dostawą na terenie Polski.


§ 7 Płatności


1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Dotpay S.A.) lub przelewem na konto bankowe Ambusto Sp. z o.o., nr rachunku: 69 1140 2004 0000 3102 7550 7008. Klient może również dokonać płatności przy odbiorze osobistym Zamówienia w siedzibie Sprzedającego we Wrocławiu, za pobraniem (przesyłka kurierska) lub dokonać zakupu na Raty Alior Banku. 


3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/

4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronie.


§ 8 Odbiór towaru


1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub Poczty Polskiej.


2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

3. Istnieje również możliwość odbioru osobistego Produktów w siedzibie Sprzedającego we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 231 e,f.


§ 9 Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 


4. Zgodnie z ustawą, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów: 


a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,


b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,


c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (jeżeli oświadczenie zostało wysłane wcześniej).

6. Jeżeli oświadczenie nie zostało wysłane wcześniej to do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy). Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30,00 zł brutto (paczka) lub 150,00 zł brutto (paleta).

 

8. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust.1 powyżej, może zwrócić przedmioty zamówienia w całości lub części.


9. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 10 Procedura reklamacji


1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na Stronie Produktowej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. Uprasza się, aby przed rozpoczęciem procedury reklamacji Kupujący skontaktował się ze Sprzedającym w celu pozyskania informacji szczegółowych dotyczących procedury reklamacji, w tym szczególnie danych do wysyłki reklamowanego Produktu.


2. W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedający Produkt należy odesłać na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego. Naprawiony Produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego.


3. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedający rozpatrzył reklamację z tytułu gwarancji, jest dostarczenie mu przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) i opisem reklamacji.


§ 11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedający.

 

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym sklep.ambusto.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.


3. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.  


4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta, operatorom płatności elektronicznych oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. 


5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”) lub poprzez kontakt z Obsługą klienta (kontakt@ambusto.pl).  

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.  

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej Polityce Prywatności


§ 12 Newsletter


1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym na stronie Sklepu. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedającego w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich. 

 

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie głównej Sklepu lub za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej.


§ 13 Postanowienia końcowe


1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego sklep.ambusto.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

 

2. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.  


3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.  


4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).


5. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedającemu statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 


6. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności


7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


8. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

10. Data opublikowania Regulaminu: 19.01.2015 r.