TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM

 

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń, w których powstaje płomień, tak przed uruchomieniem i zamontowaniem biokominka należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy, abyś poświęcił chwilę na zaznajomienie się z umieszczonymi poniżej ogólnymi procedurami bezpieczeństwa. Pamiętaj także, aby uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do konkretnego modelu Twojego biokominka, przed jego zamontowaniem i pierwszym uruchomieniem. INSTALACJA/MONTAŻ BIOKOMINKA


Biokominek na ognioodpornym podłożu Biokominek może być postawiony bądź powieszony wyłącznie na/przy ognioodpornym podłożu lub ścianie.


Dodatkowe zabezpieczenie podłoża pod biokominek Montaż biopalenisk lub wkładów do zabudowy (bez dodatkowej osłony absorbującej ciepło) w innych materiałach jest możliwy pod warunkiem zabezpieczenia ich dodatkowo wełną lub płytą odporną na wysokie temperatury. 


Przepisy przeciwpożarowe Przy montażu należy przestrzegać miejscowo obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 


Biokominki wiszące ściana montaż Przy montażu biopaleniska na ścianie (biokominki wiszące), zaleca się zachować odległość bezpieczeństwa minimum 1 cm od ściany w celu zapewnienia naturalnego przepływu powietrza. Większość biokominków wiszących montuje się przy użyciu wypoziomowanej listwy montażowej. Przed zawieszeniem biokominka należy upewnić się, że listwa ta jest stabilnie przykręcona do ściany. W innych przypadkach (biokominki zawieszane np. za pomocą kołków) należy sprawdzić przed pierwszym uruchomieniem czy cała konstrukcja wisi stabilnie. 


Montaż biopaleniska Upewnij się podczas instalacji, że biopalenisko jest wyrównane w pionie i w poziomie, aby płyn nie mógł wypływać z biopaleniska.


Biokominek ustawienie Zachowaj bezpieczny dystans co najmniej 1 metra (z lewej i prawej strony oraz z przodu biopaleniska) od obiektów.


Łatwopalne przedmioty z dala od biokominka Zachowaj łatwopalne przedmioty (np. zasłony, dywany, meble) z dala od biopaleniska.


Biokominek na parapecie Nie umieszczaj biopaleniska obok, pod lub na parapecie.


Biokominek przeciąg Używaj biopaleniska w pomieszczeniach bez przeciągu, w przeciwnym razie może się osadzać sadza. Ważne jest, aby pomieszczenie miało jakąś formę wentylacji.


Dekoracje biokominka polana ceramiczne Jeżeli chcesz dodatkowo ozdobić swój biokominek np. polanami lub kamieniami to pamiętaj, aby używać tylko tych dedykowanych do biokominków. Dekoracje należy umieścić wokoło palnika, przy czym palnik nie może być zasłonięty! Zawsze przestrzegaj ewentualnych instrukcji dołączonych do zestawu dekoracji. Gdy dekoracje umieszczone są na palniku może osadzać się niepotrzebna sadza i mogą powstawać niepożądane sytuacje. Nie należy dotykać elementów dekoracji, aż do momentu schłodzenia, przez co najmniej 30 minut od wyłączenia biopaleniska. Niebezpieczeństwo poparzenia!URUCHAMIANIE BIOPALENISKA


Paliwo do biokominka bioetanol Jedynym dozwolonym paliwem możliwym do stosowania w biokominku jest paliwo kominkowe na bazie bioalkoholu. Palenie innych materiałów lub substancji może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub ciężkiego poparzenia ciała.


Szczelność biopaleniska Podczas pierwszego rozpalania należy zwrócić uwagę na szczelność biopaleniska, szczególnie w czasie jego pracy w wysokiej temperaturze.


Maksymalna wysokość biopaliwo biopalenisko  Biopalenisko można napełnić maksymalnie do wysokości podanej w instrukcji obsługi konkretnego modelu, zwykle jest to 3/4 wysokości pojemnika.


Napełnianie biopaleniska biopaliwem Bardzo ważne, aby bioetanol nie wylewał się poza otwór wlewowy. Pamiętaj, aby biopalenisko napełniać bioetanolem ostrożnie i powoli, tak aby go nie przepełniać. W przypadku rozlania bioetanolu lub przelania, użyj miękkiej, wchłaniającej szmatki do osuszenia biopaleniska.


Przepełnione biopalenisko za dużo biopaliwa Kiedy biopalenisko jest przepełnione istnieje ryzyko rozlania paliwa ciekłego w czasie upadku. Może to spowodować niekontrolowany ogień.


Rozpalanie biokominka Rozpalania biopaleniska powinna dokonywać osoba dorosła z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. 


Czy bioetanol jest niebezpieczny Należy pamiętać, że bioetanol jest niebezpiecznym materiałem na poziomie UN 1987, poziom 3. Należy przechowywać go w bezpiecznej odległości od biokominka i nie wystawiać na bezpośrednie działanie źródeł ciepła (np. promieni słonecznych, grzejników centralnego ogrzewania). Powinien być on również umieszczony w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Czym rozpalić biokominek Płyn do biokominków należy rozpalać wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach (biopaleniskach) za pomocą długich zapałek kominkowych lub zapalarki do palników gazowych. 


Płomienie biopalenisko biokominek Upewnij się, że płomienie palą się pionowo. W przypadku, gdy płomienie pochylają się do tyłu biopaleniska natychmiast wyłącz biopalenisko i skontaktuj się z nami, ponieważ któreś z instrukcji lub wytycznych nie jest przestrzegane.


Wlewanie biopaliwa do ciepłego gorącego biopaleniska UWAGA! Zabronione jest napełnianie i rozpalanie płomienia w gorących pojemnikach (np. zaraz po samoczynnym wygaśnięciu ognia po wypaleniu się paliwa). Paliwo wlane do gorącego pojemnika bardzo silnie paruje, co w przypadku próby ponownego zapalenia może spowodować bardzo gwałtowne rozpalenie płomienia, a nawet wybuch. Odczekaj co najmniej 30 minut, aż biopalenisko ostygnie!


Napełnianie palącego się biokominka UWAGA! Nigdy nie napełniaj uruchomionego/palącego się biopaleniska - ZAGROŻENIE ŻYCIA!


 

WYGASZANIE BIOPALENISKA


Czym zamknąć biopalenisko biokominek Biopalenisko może być zamykane/ugaszane jedynie przy użyciu zasuwy.


Gaszenie biokominka Pojemnik z palącym się biopaliwem jest gorący, dlatego do zamykania pojemnika należy zawsze używać dołączonej do zestawu rączki.OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Sprawdzenie poziomu paliwa w biokominku Nie wolno palić papierosów/ognia podczas napełniania i do oświetlenia biopaleniska. Niebezpieczeństwo wybuchu!


Zmiana konstrukcji biopaleniska zabronione Zabronione jest ingerowanie w konstrukcję biopaleniska.


Płomienie dotykają biokominka Płomienie nigdy nie powinny bezpośrednio dotykać wnętrza wkładu lub obudowy biokominka.


Kontakt z bioetanolem Należy unikać kontaktu fizycznego z bioetanolem. 


Dla kogo biokominek Zabronione jest używanie biopaleniska przez dzieci, osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.


Dzieci i zwierzęta a biokominek Trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości od bezpośredniego dostępu do ognia.


Łatwopalne materiały a biokominek Bądź ostrożny z łatwopalnymi ubraniami lub rozpuszczonymi włosami.


Dmuchanie w biokominek Nigdy nie należy dmuchać w ogień.


Uruchomiony biokominek Nigdy nie pozostawiaj uruchomionego biopaleniska (ognia) bez nadzoru.


Co koło biokominka Nigdy nie umieszczaj materiałów łatwopalnych np.: papieru, kartonu, tkanin (ubrań) itp. na biopalenisku/biokominku lub w bliskiej odległości od niego.


Zamknięta zasuwa w biokominku Zawsze zostawiaj zamkniętą zasuwę palnika, gdy biopalenisko nie jest w użyciu.


Wentylacja w pomieszczeniu gdzie biokominek Gdy biopalniesko używane jest w pomieszczeniach zamkniętych, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Poza odprowadzaniem przez wentylację pomieszczenia dwutlenku węgla (CO2) powinien być zapewniony dopływ świeżego powietrza (otwór min. 150 cm²).


Nagrzewanie się biokominka szyb ochronnych Gdy biopalenisko jest w użyciu ekran/y szklane (szyby ochronne) oraz metal mogą osiągnąć temperaturę 90°-140° C, a górna powierzchnia biopaleniska może osiągnąć temperaturę do 200° C.


 

PAMIĘTAJ!

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa biokominek